Projekty realizované s podporou EU

Ekologicky šetrné automobily pro Diakonii Západ

Ekoauta

Služby Archa pro rodiny s dětmi/Terén pro ohrožené osoby/Kluby pro děti a mládež a Jubilata pro osoby potřebující péči jsou podpořeny v rámci projektu Ekologicky šetrné automobily pro Diakonii Západ registrovaným pod číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017439.

Projekt vytvoří v Plzeňském kraji kvalitní materiální podmínky pro poskytování 4 druhů registrovaných sociálních služeb, a to služby Terén pro ohrožené osoby (do 31. 12. 2022 – terénní program, od 1. 1. 2023 – odborné sociální poradenství), Archa pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi), Klub pro děti a mládež (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) a Jubilata pro osoby potřebující péči (pečovatelské služba). Díky funkčnímu stavu vozového parku zůstanou služby Terén, Archa, Klub i Jubilata i nadále dostupné v terénní formě pro stovky klientů z území Plzeňského kraje. U všech služeb tak bude zajištěna udržitelnost a kapacita stávající sítě sociálních služeb, zvýší se dostupnost a kvalita těchto služeb, které podporují sociální inkluzi a cílí na snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Po úspěšné realizaci tohoto projektu budou mít všechny zapojené sociální služby k dispozici kvalitní, spolehlivé, ekonomicky a ekologicky efektivně provozované materiálně-technické zabezpečení pro výkon uvedených sociálních služeb. K dispozici budou mít 6 nových nízkoemisních osobních vozů pro zajišťování přímé podpory svých klientů v terénní formě podpory. Díky tomu bude zajištěna stabilní dostupnost těchto služeb na obsluhovaném území. Klientům všech čtyř služeb se dostane podpory v jejich přirozeném prostředí, bude podporována sociální inkluze, čímž se zvýší kvalita života nejen konkrétních klientů služeb, ale také jejich rodinných příslušníků a širšího sociálního okolí.

Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata - 2. etapa a zajištění mobility pro klienty s postižením

Revitalizace Kostelní - 2. etapa

Budova denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby s postižením v Merklíně u Přeštic prochází 2. etapou revitalizace, která je spolufinancována z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014373 a názvem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata - 2. etapa a zajištění mobility pro klienty s postižením“.

Cílem projektu je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování služeb. Druhá etapa stavebních prací v této etapě zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení celého pláště budovy, sanaci sklepních prostor a dokončení rekonstrukce zbývajícího hygienického zázemí do bezbariérové podoby. V rámci projektu bude také pořízen upravený svozový vůz "mikrobus" pro přepravu klientů denních stacionářů Plamínek a Korálek, kteří jsou limitováni v samostatném pohybu. Spolehlivý mikrobus zajistí komfortní a bezpečnou dopravu uživatelů do denních stacionářů, zároveň bude sloužit pro realizaci návazných aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pro případný převoz klientů do zdravotnických zařízení či institucí. Provozem mikrobusu bude podpořena sociální inkluze klientů.

Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ - Plzeňská metropolitní oblast ITI

Mobilita v sociálních službách

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ - Plzeňská metropolitní oblast ITI" (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950) jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.