Archa pro rodiny s dětmi

Image
Uvodni web Archa png
Pomáháme rodinám zůstat na jedné lodi.
Naši pracovníci pomáhají rodinám s dětmi v náročných životních situacích. Naším posláním je posílit rodičovství tak, aby rodina zůstala pro dítě zázemím.

Kde službu poskytujeme

Archa pro rodiny s dětmi Plzeň
Resslova 12
Plzeň
301 00
archa@diakoniezapad.cz
Pondělí: 8:00-18:00
Úterý: 8:00-18:00
Středa: 8:00-18:00
Čtvrtek: 8:00-18:00
Pátek: 8:00-18:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Otevírací doba uvedena u jednotlivých zařízení

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Děti a rodiče na jedné lodi.

Poslání

Posílit rodičovství tak, aby rodina zůstala pro dítě zázemím.

Cíle sociální služby:

Rodiče umí zabezpečit potřeby dětí.

Upřesnění:
Rodiče znají své povinnosti vyplývající ze zákonné rodičovské odpovědnosti.
Rodiče využívají příležitost mít více dovedností a znalostí.
Spolupráce rodiny a služby se pozitivně projevuje v kvalitě života rodiče i dítěte.

Kapacita
Roční kapacita služby je 1000 osob.
Okamžitá kapacita je 13 osob s ohledem na personální možnosti (tzn., že v jeden okamžik může být poskytnuta služba 13 uživatelům).

Činnosti služby
Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění Archa realizuje tyto výkony služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tyto základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (viz: § 30 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.)

Další důležité informace:
Základní činnosti sociální služby SASRD jsou ze zákona poskytovány zdarma.
Zpoplatněny jsou případné fakultativní služby.
Ceník je dostupný na webových stránkách, v zařízeních a u pracovníků.

Účinnost od 6. 2. 2020

Archa pro rodiny s dětmi také obdržela v roce 2021 certifikaci tzv. Diakonické extraligy s výsledkem 100 %, což svědčí o nadstandardní kvalitě poskytování služby. Na ocenění jsme velmi hrdí. 

Komu pomáháme

Rodiny s dítětem/dětmi


Uživatelem služby je rodina s dítětem či mladým dospělým ve věku do 26 let v obtížné životní situaci, kterou nedovede řešit vlastními silami:

 • vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem, asistovaný kontakt)
 • výchovné poradenství (nevhodný styl, obtíže daného věku, poruchy chování)
 • péče o děti (příprava na přijetí dítěte, vytváření vhodného podnětné prostředí, nácvik zvládání péče v různých stádiích života dítěte, léčebný režim, školní zralost a zvládání učiva, volný čas a podpora zájmů dětí, hygiena, aj.)
 • ekonomicky nepříznivá situace (rodinný rozpočet, nezaměstnanost, dluhy)
 • nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalita bydlení, čistota a uspořádanost, chod domácnosti)
 • vážná událost v rodině (úmrtí, nemoc, postižení)
 • rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, alkoholismus, patologické hráčství, trestná činnost, domácí násilí)
 • uplatňování práv a zájmů (jednání s institucemi, případové konference)
Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Územní působnost služby
Ambulantní je určena zpravidla rodinám z Plzeňského kraje, které se rozhodnou vyhledat služby přímo na našich pracovištích.
Terénní poskytujeme rodinám žijícím na území Plzeňského kraje (s výjimkou Tachovska).


Provozujeme čtyři ambulantní pracoviště:

 • Plzeň, Resslova 12
 • Domažlice, Sadová 636
 • Klatovy, Vídeňská 181
 • Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68

Služby se poskytují po předchozím objednání. Objednat se můžete telefonicky nebo emailem.
Také lze použít aplikace WhatsApp (na tel. čísle 733 614 645 a Messenger na Facebookové stránce Archa pro rodiny s dětmi (@ArchaDiakonieZapad).

Kontakty


Mobil: +420 733 614 645 (také možnost kontaktovat prostřednictvím WhatsApp)
E-mail: archa@diakoniezapad.cz

Datová schránka: kfydua8

Facebook: @ArchaDiakonieZapad nebo ve vyhledávači zadat Archa pro rodiny s dětmi

Tyto kontakty jsou platné pro všechna naše zařízení.

Náš tým

Mgr. Irena Macháčková

vedoucí služby, speciální pedagog, mediátor

Mobil: +420 730 802 697

E-mail: irena.machackova@diakoniezapad.cz

              

Mgr. Gabriela Tichá

koordinátor, sociální pracovník

Mobil: +420 739 587 691

E-mail: gabriela.ticha@diakoniezapad.cz

              

Mgr. Lucie Bělochová

sociální pracovník

Mobil: +420 739 220 308

E-mail: lucie.belochova@diakoniezapad.cz

              

Anna Bíbová

sociální pracovník

Mobil: +420 775 720 494

E-mail: anna.bibova@diakoniezapad.cz

              

Bc. Lucie Čechurová

sociální pracovník

Mobil: +420 731 641 877

E-mail: lucie.cechurova@diakoniezapad.cz

              

Bc. Eliška Laksarová

sociální pracovník

Mobil: +420 731 127 329

E-mail: eliska.laksarova@diakoniezapad.cz

 

 Bc. Andrea Czinnerová

sociální pracovník

Mobil: +420 734 265 161

E-mail: andrea.czinnerova@diakoniezapad.cz

              

Mgr. Lucie Zichová

terapeut

Mobil: +420 731 641 761

E-mail: lucie.zichova@diakoniezapad.cz

              

Bc. Jana Hánová

sociální pracovník Domažlice

Mobil: +420 739 514 160

E-mail: jana.hanova@diakoniezapad.cz

              

Markéta Loudová, DiS.

sociální pracovník Domažlice

Mobil: +420 739 220 309

E-mail: marketa.loudova@diakoniezapad.cz

 

Bc. Jitka Kravcová

sociální pracovník Rokycany

Mobil: +420 604 746 782

E-mail: jitka.kravcova@diakoniezapad.cz

              

Alžběta Hříchová, DiS.

sociální pracovník Rokycany

Mobil: +420 739 587 690

E-mail: alzbeta.hrichova@diakoniezapad.cz

              

Ing. Yulia Popová

sociální pracovník

E-mail: yulia.popova@diakoniezapad.cz

 

Bc. Karolína Sokolová, DiS.

sociální pracovník

Mobil: +420 734 640 495

E-mail: karolina.sokolova@diakoniezapad.cz

Naše projekty

Posílení soběstačnosti ukrajinských uprchlíků v ČR s podporou Diakonie Katastrophenhilfe, Berlín

Projekt vznikl s cílem podpořit ukrajinské uprchlíky, kteří přišli na území plzeňského kraje po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině v roce 2022. V rámci Archy pro rodiny s dětmi podporujeme ukrajinské rodiny, kterým vytváříme prostor pro integraci do českého prostředí, sdílení kulturních tradic a zvyků - podporujeme školní vzdělávání a pomoc dětem při zvládání školních nároků, realizujeme odpolední zájmové kroužky pro děti a mládež, příměstské tábory a integrační rodinné akce, kde se rodiny s dětmi setkávají a navazují vzájemné vztahy.

Program SPLAF a projekt Akcent na školu II.

Roky 2020 a 2021 přinesly pandemii Covid-19 a s ní nové nároky na nepřipravené děti, rodiče i učitele. Jako reakce na distanční výuku vznikl v roce 2022 na půdě Archy pro rodiny s dětmi program SPLAF zaměřený na podporu rozvoje tzv. měkkých dovedností u dětí ve věku 6-10 let docházejících na 1. stupeň ZŠ. Program se neopírá o žádné exaktní výzkumy, ale o vlastní zkušenost s touto situací. Ta ukázala, že úspěch dětí se zvládnutím situace souvisel s jinými faktory, než byly dosavadní školní výsledky. Kromě technických možností (počítače, datové připojení) či podpory rodiny to byla přítomnost některých schopností a dovedností, které výrazně ovlivňovaly úspěšné zvládnutí nových nároků, celkovou pohodu dítěte i množství získaných školních znalostí. SPLAF byl vytvořen právě jako snaha o rozvoj v takových oblastech, které podporují zvládání každodenních činností a přitom se na ně se v procesu běžné školy nedostává tolik místa nebo z různých důvodu nejsou či nemohou být z našeho pohledu dostatečně fokusovány a rozvíjeny cíleně, ale pouze jako „vedlejší produkt“ při osvojování si faktických znalostí. Přitom právě dobrý základ v těchto dovednostech daleko přesahuje potřeby školy a jako červená nit se prolíná celým životem. Ovlivňuje procesy učení, způsoby jednání, naše postoje, rozhodnutí a tím celkově mnoho malých každodenních úspěchů. Jejich rozvoj by se měl však odrazit ve školních výsledcích i každodenním životě.

Název programu SPLAF vychází z okruhů dovedností, na jejichž rozvoj se program zaměřuje:

 • Soustředěnost a samostatnost
 • Porozumění textu
 • Logika
 • Argumentace
 • Fantazie

Každý okruh se zaměřuje na specifickou oblast dovedností, které jsou s dětmi rozvíjeny. Děti se tak zdokonalují například v soustředění a trpělivosti, v porozumění psanému textu, rozvíjí kreativitu a učí se, jak vyjádřit a obhájit vlastní názor. Trénují svou paměť, zlepšují mluvený i psaný projev, učí se aktivně naslouchat a procvičují také logické myšlení.

Aplikace programu SPLAF a jeho šíření do dalších organizací probíhala v roce 2022 v rámci projektu Akcent na školu II. za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Diakonie Západ pro Ukrajinu

Podpora tohoto projektu byla poskytnuta grantem UMCOR. Jedná se o komplexní podporu ukrajinských uprchlíků v rámci našich tří služeb – Archa pro rodiny s dětmi, Terén pro ohrožené osoby a Klub pro děti a mládež. Projekt Diakonie Západ pro Ukrajinu vznikl v návaznosti na pomoc, která byla ukrajinským uprchlíkům poskytnuta po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině v roce 2022. Projekt se zaměřuje na poskytování podpory ukrajinským rodinám při začleňování se do české společnosti, které může být ztíženo jazykovou nevybaveností nebo kulturními rozdíly, a věnuje se také poskytováním dlouhodobé pomoci při řešení jejich různých životních situací. Začleňování ukrajinských rodin do české společnosti projekt podporuje zprostředkováním české kultury, zvyků a tradic při volnočasových aktivitách, jež budou pořádány pro rodiny s dětmi. Projekt také přispívá ke zlepšení jazykové vybavenosti ukrajinských uprchlíků a to prostřednictvím jazykových kurzů pro děti i dospělé, jež budou v rámci projektu v roce 2023 realizovány.

Stavíme mosty – řešení příběhu dítěte odebraného z rodiny

Projekt hledá nejlepší cesty k dobrému řešení situace dítěte, kdy je odebráno ze své biologické rodiny a umístěné do náhradní péče, ať už do přechodné pěstounské péče nebo do některého z pobytových zařízení.

Cílem je vytvoření jednotné komplexní metodiky Plzeňského kraje, která by věcně a efektivně ukotvovala mezioborovou spolupráci mezi orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), poskytovateli sociálních služeb jako je Archa pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), organizacemi doprovázejícími pěstounské rodiny (jako je Adite pro náhradní rodiny) či zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc při řešení příběhu ohroženého dítěte odebraného ze své biologické rodiny.

Smyslem je cílená podpora dítěte a jeho rodiny, zvládnutí celého procesu tak, aby se mohlo dítě vrátit zpět do rodiny, případně, pokud návrat dítěte zpět do rodiny nebude objektivně možný, pak dítě zůstane v náhradní péči a bude na tuto situaci postupně připravováno.

Garantem celého projektu je Plzeňský kraj, který je současně partnerem projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ruku v ruce k dítěti

Klade si za cíl zlepšit podmínky pro realizaci Cochemské praxe pro občany centrálního plzeňského obvodu. Tento Cochemský model převzatý z Německé praxe podporuje rodiče a děti v rozvodu / rozchodu tak, aby:

 • co nejklidněji, nejrychleji a minimálním zraněním prošli tímto obdobím,
 • dokázali zachovat jako rodiče všechno dobré, co pro své děti dosud vytvořili,
 • aby ve svém sporu nezapomněli na děti a jejich bolest, zmatek a nejistotu.

Kdo si může říct o podporu?

Táta, máma i děti. Pro sebe jako jedince, pro sebe jako pár, pro své dítě nebo všechno dohromady. Požádat mohou i orgány sociálně-právní ochrany (OSPODy) anebo opatrovnické soudy.Tým tvoří psycholog, terapeuti, mediátoři, speciální pedagog i sociální pracovníci.
Realizováno s podporou ÚMO Plzeň 3.

Projekt Krabice online – doučování 2021 (“Doučování dětí v pěstounských rodinách, aneb domácí příprava, nemusí být otrava”)

Služba Adite pro náhradní rodiny se v roce 2021 intenzivně věnovala díky Diakonii ČCE a její sbírce "Krabice online" doučování dětí z pěstounských rodin. Děti měly v důsledku pandemie COVID-19 značně omezenou prezenční školní docházku a většina výuky probíhala online. Problémy některých dětí s učením se při domácí výuce ještě zvýraznily, bylo je tedy potřeba podpořit, aby nedošlo k rapidnímu zhoršení jejich prospěchu. Lektoři se dětem pravidelně věnovali přibližně 1x týdně, vždy 60–90 minut a zároveň úzce spolupracovali s klíčovými sociálními pracovníky rodiny, kteří rodinu pravidelně navštěvují v rámci doprovázení pěstounů za službu Adite pro náhradní rodiny Diakonie Západ. Projekt velmi výrazně přispěl ke zlepšení prospěchu dětí ve školním vzdělávání a jejich radosti se učit novým znalostem.

Fotografie ze služby
Sledujte nás

Více informací o naší službě naleznete na Facebooku.

Podporují nás

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

irop

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Profesionální sociální služby dostupné v metropolitní oblasti Plzeň" (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0012223) jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro terénní formu sociálních služeb - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ARCHA pro rodiny s dětmi a pečovatelské služby JUBILATA pro osoby potřebující péči, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

OPZMPSV

Projekt služeb Adite pro náhradní rodiny a Archa pro rodiny s dětmi s názvem „STAVÍME MOSTY - jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj“ (reg.
č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481) realizovaný od roku 2019 do roku 2021, je financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem přes Operační program Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je nastavit efektivní mezioborovou a meziorganizační spolupráci mezi subjekty – „stavět mosty“, které se podílejí na řešení příběhu ohroženého dítěte po jeho odebrání z biologické rodiny a umístění v náhradní péči. Nástrojem k dosažení cíle bude komplexní metodika, která stanoví pravidla mezioborové a meziorganizační spolupráce a z věcného a časového hlediska zpracuje postup řešení příběhu ohroženého dítěte. Realizace projektu má odstranit nedorozumění, nedůvěru a podporovat spolupráci.

MMR a EU na pandemii

Služba Archa pro rodiny s dětmi/Terén pro ohrožené osoby je podpořena v rámci projektu Ekologicky šetrné automobily pro Diakonii Západ registrovaným pod číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017439.

Projekt vytvoří v Plzeňském kraji kvalitní materiální podmínky pro poskytování 2 druhů registrovaných sociálních služeb, a to služby Terén pro ohrožené osoby (do 31. 12. 2022 – terénní program, od 1. 1. 2023 – odborné sociální poradenství) a Archa pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi). Díky funkčnímu stavu vozového parku zůstanou služby Terén a Archa i nadále dostupné v terénní formě pro desítky klientů z území Plzeňského kraje. U obou služeb tak bude zajištěna udržitelnost a kapacita stávající sítě sociálních služeb, zvýší se dostupnost a kvalita těchto služeb, které podporují sociální inkluzi a cílí na snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Po úspěšné realizaci tohoto projektu budou mít obě zapojené sociální služby k dispozici kvalitní, spolehlivé, ekonomicky a ekologicky efektivně provozované materiálně-technické zabezpečení pro výkon uvedených sociálních služeb. K dispozici budou mít 4 nové nízkoemisní osobní vozy pro zajišťování přímé podpory svých klientů v terénní formě podpory. Díky tomu bude zajištěna stabilní dostupnost těchto služeb na obsluhovaném území. Klientům obou služeb se dostane podpory v jejich přirozeném prostředí, bude podporována sociální inkluze, čímž se zvýší kvalita života nejen konkrétních klientů služeb, ale také jejich rodinných příslušníků a širšího sociálního okolí

MPSV

Služba Archa pro rodiny s dětmi je podpořena v rámci dotačních titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

PK nové logo

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje.

Služba Archa pro rodiny s dětmi je podpořena v rámci dotačních titulů
„Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“

PP

Služba Archa pro rodiny s dětmi je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

SSMP

Služba Archa pro rodiny s dětmi je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

plzen3

Městský obvod Plzeň 3 v roce 2023 poskytl finanční dotaci na projekt "Táhnout za jeden provaz". Ten podporuje rodiny v rozvodu nebo rozdchodu tak, aby negativní dopad takové náročné situace byl co nejmenší - jak na dospělé, tak především na děti.

Rokycany

Služba Archa pro rodiny s dětmi je finančně podpořena městem Rokycany.

Nadace JT

Nadace J+T podpořila v období 3/2022 a 2/2023 komplexní služby Diakonie Západ pro lidi zasažené válkou na Ukrajině.

Domažlice

Služba Archa pro rodiny s dětmi je realizována za finanční podpory Města Domažlice.

Dobřany

Služba Archa pro rodiny s dětmi je finančně podpořena městem Dobřany. Tato podpora je určena k zajištění služeb sociální prevence v lokalitě Dobřanska. 

nadace umeni

Nadace Umění pro zdraví finančně podpořila projekt "Emoční karty II. - cesta jak mluvit s teenagery o těžkých věcech", realizovaný v roce 2022 Archou pro rodiny s dětmi.

kdyne

Činnost služby je v roce 2023 realizována za podpory Města Kdyně.

TescoNROS

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Sklad pro přechodné pěstouny a osoby v krizi je projektem podpořeným v roce 2022 Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

umcor

 

Grant UMCOR podporuje aktivity Archy pro rodiny s dětmi směřující k pomoci ukrajinským uprchlíkům v letech 2022–2023.

dkh

Grant DKH podporuje aktivity Archy pro rodiny s dětmi směřující k pomoci ukrajinským uprchlíkům v letech 2023–2024.

Za podporu opravdu moc děkujeme!
Poděkování patří také obcím Postřekov a Česká Kubice za finanční podporu Letního sociálně – aktivizačního pobytu pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, který se uskutečnil v roce 2019.

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 02.

Přihlašování na volnočasové adaptační skupiny Free time creative, Free time sport, Free time Edu

Free time creative - každé úterý od 14:30 do 16:00 na adrese Resslova 12, 301 00 Plzeň

Free time sport – každý čtvrtek od 14:30 do 16:00 v tělocvičně 16. ZŠ a MŠ Plzeň na adrese Resslova 6, 301 00 Plzeň

Free time Edu - každé pondělí od 14:30 do 16:00 (pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ), každou středu od 14:30 do 16:00 (pro předškoláky, resp. pouze pro žáky posledního ročníku MŠ) na adrese Resslova 12, 301 00 Plzeň.

Pro přihlášení vyplňte formulář, v případě dotazů neváhejte zavolat na tel. 733 614 645, popř. se nám ozvěte na email archa@diakoniezapad.cz.

Emoční karty nyní v prodeji!

Emoční karty jsou jedinečným projektem služby Archy pro rodiny s dětmi, který vznikl za podpory nadace Umění pro zdraví. Má za cíl pomáhat lépe vyjadřovat emoce dětem do 10 let věku, a to při různých příležitostech. Jsou vytvořeny ve spolupráci psychologa Mgr. Patrika Drába a arteterapeutky Mgr. Terezy Kuttnerové. Sada v hodnotě 350 Kč obsahuje 23 unikátních karet emocí vycházejících z teoretického modelu Roberta Plutchika a praktickou metodiku pro práci s emočními kartami. Objednat je můžete jednoduše prostřednictvím formuláře nebo zasláním poptávky na adresu archa@diakoniezapad.cz.

karty3

 

karty2karty1

 

Rychlý
kontakt

Naše příběhy