Prevence pro školy a veřejnost Plzeň

Image
Prevence úvodní foto web
Předcházíme vzniku rizikového chování u dětí a mládeže.
Naši preventisté realizují preventivní a vzdělávací aktivity ve školách i mimo ně, čímž podporují příznivý vývoj dětí i společnosti.

Kde službu poskytujeme

Prevence pro školy a veřejnost Plzeň
Resslova 12
Plzeň
301 00
prevence@diakoniezapad.cz
Pondělí: 8:00-16:00
Úterý: 8:00-16:00
Středa: 8:00-16:00
Čtvrtek: 8:00-16:00
Pátek: 8:00-16:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Realizujeme certifikované programy všeobecné primární prevence rizikového chování zejména na základních a středních školách.

Preventivní programy jsou zaměřené na okruhy témat rizikového chování na úrovni specifické všeobecné primární prevence. Programy probíhají interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky, rozvíjejí klíčové kompetence a dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků. Do programů jsou zařazovány pro skupinu dětí a mládeže atraktivní činnosti, které vyžadují značnou aktivitu účastníků, což vede k hlubšímu naplnění cílů programů.

Během programů se snažíme vytvořit takové podmínky, aby se žáci nebáli být aktivní, tvořiví, uměli diskutovat, sdílet s ostatními, ptát se, vhodně řešit problémy a během práce poznali, že na mnohé si dokážou přijít sami nebo, že je možné např. problematické situace zvládnout i nerizikově. Snažíme se podporovat efektivní styly komunikace a spolupráci ve skupině, které vedou k podpoře zdravého sebevědomí jednotlivců, ale i dobré atmosféry ve skupině. 

Konkrétní nabídku služeb naleznete zde, vč. ceníku zde.

Naším cílem je prostřednictvím preventivních a vzdělávacích aktivit rozvíjet u cílové skupiny zejména tzv. klíčové kompetence.

Tedy rozvíjet takové vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro příznivý rozvoj, jak jednotlivce, tak společnosti (vrstevnické skupiny), zejména v souvislosti s problematikou primární prevence rizikového chování a podpory zdravého životního stylu.

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

 • předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování žáků základních a středních škol, rozvíjet klíčové kompetence (zejména pak kompetence sociální, komunikativní a k řešení problémů),
 • předávat žákům pravdivé a objektivní informace (zkušenosti) o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim (utvářet povědomí o negativních důsledcích rizikového chování),
 • pomáhat formovat postoje, vedoucí ke zdravému životnímu stylu,
 • posilovat schopnost cílové skupiny zvládat obtížné životní situace a umět je řešit s využitím vnitřních i vnějších zdrojů (např. kde a kdy si říci o pomoc),
 • podporovat vytváření zdravých sociálních vztahů mezi žáky (ve škole), potažmo v rodině, jiné vrstevnické skupině (jiné širší komunitě),
 • pracovat takovým způsobem, aby tyto přednosti dokázala cílová skupina uplatnit ve svém chování nejen v době realizace preventivních aktivit ale i v budoucnosti,
 • aktivizovat cílovou skupinu (zapojit interaktivně všechny žáky),
 • spolupracovat s pedagogy školy (zejména školními metodiky prevence) s cílem zvýšit efektivitu preventivního působení při práci ve škole i mimo ni,
 • zprostředkovat pedagogům efektivní a praktické dovednosti při práci s primární cílovou skupinou,
 • aktivně oslovovat děti, mládež, pedagogy a rodiče prostřednictvím informačních materiálů nebo různých formálních či neformálních setkání,
 • přispívat k vyšší erudici v oblasti primární prevence sekundární cílové skupiny,
 • poskytovat základní informační a poradenský servis v oblasti rizikového chování.
Komu pomáháme

Komu je služba určena:

 • žákům základních škol (4. – 9. třída) či víceletých gymnázií (prima – kvarta),
 • studentům středních škol, středních odborných učilišť (1. – 2. ročník) a gymnázií (kvinta – sexta),
 • pedagogickým pracovníkům škol,
 • zákonným zástupcům žáků (rodičům),
 • odborné a laické veřejnosti.

Primární cílovou skupinou jsou žáci mladšího a staršího školního věku a mládež, nezasažená rizikovým chováním bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.

Cena a objednávka služby:
Cena jednotlivých služeb vychází z aktuálně platného ceníku, nebo může být stanovena individuálně jako cena smluvní.

Po vzájemné předchozí domluvě, prosíme o vyplnění objednávkového formuláře a následné zaslání na e-mail prevence@diakoniezapad.cz. Pro více informací případně kontaktujte přímo vedoucí služby Mgr. Barboru Poláčkovou, e-mail: barbora.polackova@diakoniezapad.cz, mobil: +420 773 640 388.

Úhrada našich služeb
Úhrada ceny služeb probíhá na základě domluvy nejčastěji prostřednictvím vystavené faktury Diakonie Západ se splatností min. 14 dní.

Řídíme se hodnotami

Naše principy

Bezpečí a informovanost
Podmínky poskytování služby jsou vždy dopředu transparentně komunikovány (práva klientů, pravidla poskytování služby, forma a způsob práce apod.). Pracovníci neposkytují osobní informace o klientech, nepředává jejich osobní sdělení, pokud to není přáním klienta.

Rovný přístup
Služba je dostupná bez ohledu na pohlaví, věk, rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Pracovníci přistupují ke klientům vstřícně a bez předsudků k jejich osobním, sociálním nebo kulturním odlišnostem.

Dobrovolnost
Služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí klienta (školy, žáků, rodičů).  

Odbornost
Služby jsou poskytovány odborně připravenými pracovníky v oboru primární prevence dle standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Respekt, spolupráce a přiměřenost
Pracovníci pracují na bázi partnerského přístupu a respektují individualitu klienta, jeho potřeby, postoje a zájmy. Při práci se skupinou je s respektem přihlíženo k potřebám, zájmům a hodnotám každého účastníka. Pracovníci dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků (klientů).

Komplexnost, kontinuita a systematičnost preventivních programů
Preventivní programy jsou zaměřeny na širokou škálu rizikového chování a jsou koncipovány ve spolupráci se školou (popř. dalšími odbornými službami). Berou v úvahu místní specifika a systémová preventivní nastavení celé školy (tříd). Jednotlivé preventivní bloky jsou tematicky provázané a gradující do několika setkání v průběhu školního roku. Programy reagují na potřeby školy (jednotlivých třídních kolektivů), jsou efektivně vřazeny do výuky (včas a přiměřeně) a jsou průběžně hodnoceny.

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Prevence pro školy a veřejnost Plzeň


Působnost: Plzeňský kraj
Adresa: Resslova 12, 301 00 Plzeň
Mobil: +420 733 640 388
E-mail: prevence@diakoniezapad.cz
Vedoucí služby: Mgr. Barbora Poláčková
E-mail: barbora.polackova@diakoniezapad.cz
Sociální sítě: Facebook
Provozní doba: pro objednání služeb, telefonickou konzultaci či podání jakýchkoli informací je služba dostupná každý všední den od 8:00 do 16:00 na výše uvedených kontaktech. Osobní setkání nebo datum konkrétního programu je vždy nutné nejprve dohodnout e-mailem nebo telefonicky.

Náš tým

Jan Neckář, DiS.

vedoucí služeb Plus, Prevence a Terén

Mobil: +420 775 720 493

E-mail: jan.neckar@diakoniezapad.cz

 

Mgr. Barbora Poláčková

koordinátorka služby Prevence

Mobil: +420 731 640 388

E-mail: barbora.polackova@diakoniezapad.cz

 

Součástí týmu služby jsou i externí lektoři zaměstnáni na DPP.

Všichni pracovníci služby mají potřebné vzdělání dle 4-úrovňového modelu vzdělávání dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování MŠMT.

Naše projekty

Projekt DOUČOVÁNÍ 2022 v Diakonii Západ

Doučování žáků se sociálním znevýhodněním, vedoucí k vyrovnání dopadů pandemie koronaviru na jejich vzdělávací výsledky, probíhá v roce 2022 napříč preventivními službami Diakonie Západ v Plzeňském kraji. Dlouhodobou a systematickou podporu v rámci tohoto projektu poskytneme minimálně 30 dětem a mladým lidem navštěvujícím ZŠ nebo SŠ. Mimoškolní doučování, které nabralo na významu zejména s nástupem koronavirové pandemie, probíhá individuální i skupinovou formou v prostorách našich zařízení, v případně nutnosti i online formou.

Nad rámec samotného doučování cílíme na zvýšení kompetencí pro budoucí samostatnější školní přípravu u dětí, zároveň mapujeme i další okolnosti života dítěte, jeho rodiny a nabízíme další pomoc a podporu při řešení případných nepříznivých životních situací. Aktivně vstupujeme do kontaktu s rodinou a školou ve snaze o koordinovanou podporu. Doučujícími jsou jak naši stávající pracovníci s dlouholetou zkušeností v práci s dětmi a mládeží (sociální pracovník, speciální pedagog, apod.), tak kolegyně na rodičovské dovolené, případně studenti středních a vysokých škol.

Celý projekt je „Financován Evropskou unií – Next Generation EU“. Děkujeme!

Fotografie ze služby
Podporují nás

    

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

msmt

Realizace projektu Všeobecná primární prevence programu Prevence pro školy a veřejnost byla v roce 2023 podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Také v letech 2022 a 2021 byla služba Prevence pro školy a veřejnost podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Finančně podpořilo projekt "Všeobecná primární prevence" v rámci Výzvy na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních”.

 

eu msmt npo

 

Projekt Doučování 2022 byl „Financován Evropskou unií – Next Generation EU“.

PK nové logo

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje.

I v roce 2023, stejně jako v roce 2022, byl finančně podpořen projekt "Všeobecná primární prevence rizikového chování 2023".

MP

Služba Prevence pro školy a veřejnost je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb a Odboru bezpečnosti a prevence kriminality. 

Nadace JT

Nadace J+T podpořila v období 3/2022 a 2/2023 komplexní služby Diakonie Západ pro lidi zasažené válkou na Ukrajině.

plzen3

Služba Prevence pro školy a veřejnost je v roce 2023 podpořena dotací Městského obvodu Plzeň 3.

Dále děkujeme za podporu městu Dobřany. Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 20

Rychlý
kontakt

Naše příběhy