Stavíme mosty

Image
Stavíme mosty oddálené

STAVÍME MOSTY – JEDNOTNÁ METODIKA ŘEŠENÍ PŘÍBĚHU OHROŽENÉHO DÍTĚTE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481

Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Realizace 2019 – 2021

Chceme stavět mosty a odstraňovat bariéry v řešení situace dítěte, kdy je dítě odebráno ze své biologické rodiny a umístěné do náhradní péče. Projektem podpoříme multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v Plzeňském kraji.

 

Cíl projektu „STAVÍME MOSTY“

Cílem projektu je vytvoření jednotné komplexní metodiky, která by věcně a efektivně ukotvovala spolupráci mezi orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), poskytovateli sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), organizacemi doprovázejícími pěstounské rodiny v rámci náhradní rodinné péče, či zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Smysl spolupráce

Je cílená a koordinovaná podpora dítěte a jeho rodiny, zvládnutí celého procesu tak, aby se mohlo dítě vrátit brzy zpět do rodiny, případně, pokud návrat dítěte zpět do rodiny nebude objektivně možný, pak kvalifikovaně vyřešit další umístění dítěte v rodině náhradní dítě či v zařízení náhradní péče.

Garantem celého projektu je Plzeňský kraj, který je současně partnerem projektu.

Co budeme dělat?

 • zpracování analýzy současného procesu po odebrání dítěte v Plzeňském kraji, srovnání s praxí v zahraničí
 • vytvoření jednotné metodiky mezioborové a meziorganizační spolupráce pro řešení příběhu ohroženého dítěte po jeho odebrání z rodiny
 • pilotáž a implementace metodiky mezioborové a meziorganizační spolupráce v Plzeňském kraji, včetně vytvoření letáku pro rodiče se základními informacemi o možném průběhu řešení situace dítěte mimo rodinu

Projekt je ukončen. Co se bude dít nyní?

S koncem roku jsme projekt ukončili a metodika, která je jeho výstupem a může nám všem být průvodcem náročnými situacemi odebraných dětí, je připravena ke zveřejnění a k dispozici ke stažení (v sekci "ke stažení"). Projekt realizovaný 2019–2021 stavěl mosty a odstraňoval bariéry v řešení situace, kdy je dítě odebráno ze své biologické rodiny a umístěné do náhradní péče. Podporoval multidisciplinární a mezioborovou spolupráci.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a zájem o zlepšení procesů, které pomáhají dětem v Plzeňském kraji.

Analýza situace - 1. fáze projektu

ANALÝZA SITUACE V PLZEŇSKÉM KRAJI – ŘEŠENÍ PŘÍBĚHU ODEBRANÉHO DÍTĚTE

 

Projekt „Stavíme mosty“ se v první fázi realizace zaměřil na analýzu systému péče o ohrožené děti v Plzeňském kraji. Analýza byla zpracována díky informacím diskutovaným odborníky z řad pracovníků Orgánů sociálně právní ochrany, organizací doprovázejících náhradní rodiny, sociálně aktivizačních služeb, a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Analýza pracovala i s informacemi z praxe v zahraničí, zejména ve Velké Británii a Německu.

V analýze jsme společně definovali základní oblasti, ve kterých potřebujeme v Plzeňském kraji nastavit změny, a podpořit tak efektivitu procesů v systém péče o ohrožené děti v situaci odebraného dítěte.

Podpora pěstounské péče

 1. Potřebujeme ucelenou kampaň pro vyhledávání zájemců o pěstounství
 2. Příprava dlouhodobých pěstounů by byla vhodná rozšířit pro zaměření na specializaci pro určité skupiny dětí
 3. Jako vhodné se jeví specializace přechodných pěstounů pro určité skupiny dětí (například dle věku dítěte)
 4. Za přínosné považujeme větší zapojení pěstounů do rozhodovacích procesů v rámci řešení situace odebraného dítěte, zvýšení informovanosti pěstounů o aktuálním řešení situace dítěte

Sociálně aktivizační služby

 1. Potřebujeme zlepšit pokrytí službami v rámci regionu – vzájemná informovanost OSPOD a SAS o potřebnosti a dostupnosti služeb, o možnostech spolupráce
 2. Je nutné zapojení SAS do podpory rodin dříve než v akutní krizi
 3. Je potřebné využívat více zapojení SAS do podpory rodin po odebrání dítěte z rodiny

Rodiče a jejich motivace

 1. Jako vhodné vnímáme nabídku služeb SAS pro rodiče zapojit vždy při řešení příběhu odebraného dítěte
 2. Zásadní je termínování postupů v řešení případu, stanovování podmínek rodičům a včasná podpora pro udržení motivace rodičů a předcházení vyčerpání z nejasnosti jak dál postupovat
 3. Důležité je umožnění kontaktu rodičů s dětmi ihned po umístění mimo rodinu – řešení možnosti kontaktu jako jednoho ze zásadních témat v prvním období po umístění mimo rodinu

Proces řešení situace odebraného dítěte

 1. Zásadní je návazné služby nabízet vždy rodině, možnost zavést povinnosti využít návaznou službu
 2. V procesu chybí jasné termínování – včasné stanovení prvních setkání týmu kolem ohroženého dítěte v rozsahu několika prvních dnů, plánování společných setkání, stanovování podmínek rodičů a sledování plnění podmínek
 3. Potřebujeme pracovat na zapojení dítěte do rozhodovacího procesu (přítomnost na jednání týmu, dostatek nástrojů pro práci s dětmi)
 4. Pro další řešení situace dítěte se jeví jako vhodné změnit pracovníka, který rodinu sleduje ze strany OSPOD po odebrání dítěte z rodiny
 5. Notná je podpora dětí umístěných v pobytovém zařízení – práce na kontextu umístění mimo biologickou rodinu, psychologická podpora dětí

Uvedené podněty budou předmětem další diskuse odborníků v rámci tvorby metodických postupů v situaci odebrání dítěte z rodiny.

Projekt podporují
Eu

 

Projekt služeb Adite pro náhradní rodiny a Archa pro rodiny s dětmi s názvem „STAVÍME MOSTY - jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481) realizovaný od roku 2019 do roku 2021, je financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem přes Operační program Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je nastavit efektivní mezioborovou a meziorganizační spolupráci mezi subjekty – „stavět mosty“, které se podílejí na řešení příběhu ohroženého dítěte po jeho odebrání z biologické rodiny a umístění v náhradní péči. Nástrojem k dosažení cíle bude komplexní metodika, která stanoví pravidla mezioborové a meziorganizační spolupráce a z věcného a časového hlediska zpracuje postup řešení příběhu ohroženého dítěte. Realizace projektu má odstranit nedorozumění, nedůvěru a podporovat spolupráci.

logo MPSV

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje služby Adite pro náhradní rodiny a Archa pro rodiny s dětmi v rámci řešení projektu Stavíme mosty – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj.

PK nové logo

Plzeňský kraj je garantem a také nefinančním partnerem projektu Stavíme mosty – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj.

Fotografie
Image
Stavíme mosty I.
Image
Stavíme mosty II.
Image
Stavíme mosty III.
Image
Stavíme mosty IV.

Rychlý
kontakt